logo PKN
Kerkbulletin

Kerkbulletin verschijnt in de regel elke veertien dagen op donderdag. Doelgroep: redacties van kerkbladen of kerkwebsites en andere geïnteresseerden. Aan een abonnement op Kerkbulletin zijn geen kosten verbonden. Aan- en afmelden. Samenstelling: Mieke Brak. Redactieadres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht. E-mail: webredactie@pkn.nl

In dit Kerkbulletin onder meer:
Vrij voor de toekomst – Verantwoordelijkheid voor Europa - JOP-Werkvormen: Boordevol creativiteit
Dienstenorganisatie richt zich nog meer op gemeenten - 15 jaar SKIN - Noodhulp in Syrië - Syb van der Ploeg bezoekt Kerk in Actie-project in Uganda - Doornse Levenskunst weerlegt malle spotjes Humanistisch Verbond - Kerk2012: Congres social media voor plaatselijke kerken

19de jaargang, nummer 21
Gepubliceerd op 12 oktober 2012

In deze editie:


NIEUWS

Vrij voor de toekomst – Verantwoordelijkheid voor Europa
Protestantse kerken willen verantwoordelijkheid dragen voor Europa, zo verklaarden zij op 26 september tijdens hun assemblee in Florence. 'De Europese Unie heeft tot nu toe een belangrijke bijdrage geleverd aan vrede, vrijheid en welvaart in gerechtigheid in Europa'. 'Vrij voor de toekomst‘, zo luidde het motto van deze assemblee: 'Deze vrijheid is er dankzij de toewending van God in Jezus Christus, die de kerk bevrijdt tot de dienst aan de wereld in verantwoordelijkheid.'
De kerken spraken ook over de crisis: veel mensen in Europa zijn bang voor de toekomst. Zij voelen zich bedreigd door werkeloosheid, daling van inkomen, korting op sociale voorzieningen, groeiende armoede… Er zijn geen eenvoudige antwoorden en oplossingen mogelijk, ook omdat de Europese economie helemaal verbonden is met de wereldwijde economie.
Daarom roepen de Europese kerken op tot een solidair Europa: 'De uitdagingen van de 21ste eeuw – zoals globalisering, klimaatverandering, demografische veranderingen, de veranderingen in de wereldeconomie, het politieke veranderingsproces in de naburige regio's van Europa – vragen om een vrij en verenigd Europa, wiens bereidheid om solidariteit te tonen niet aan de grenzen van individuele staten eindigt en verder gaat dan de grenzen van Europa.'
De Europese kerken vergaderden van 20 t/m 26 september 2012 (Florence), als Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa (GEKE).
>Lees meer: www.pkn.nl/actueel/nieuws, bericht d.d. 1 oktober 2012 
[Terug] 

Moderamen bezoekt Protestantse Gemeente Leeuwarden i.w.
'Er zitten in deze stad met 95.000 inwoners mensen op het bevrijdende Evangelie te wachten en niet op geruzie over gebouwen', zo sprak Peter Verhoeff, synodevoorzitter Protestantse Kerk, tijdens een bezoek aan de Protestantse Gemeente Leeuwarden in wording. Het moderamen kreeg een uitgebreid verslag over de moeizame situatie waarin de protestantse gemeente Leeuwarden zich bevindt. Al jarenlang probeert de algemene kerkenraad een beslissing te nemen over welke vier van de zeven kerkgebouwen er gesloten moeten worden.
Ds. Roest vertelde over het besluit van 2010 om in elk geval twee kerkgebouwen te sluiten: 'We waren een dakloos geworden wijkgemeente.' Deze beide gemeenten hebben er bewust voor gekozen geen verzet te plegen, maar zich juist de vraag stellen: ‘hoe ga je hier mee om?’ Zo heeft de Adelaarskerk bewust nagedacht over de sluiting van het kerkgebouw en het samengaan met de Grote Kerk. De laatste viering was op de Wezenzondag (zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren) en ds. Roest wees op Jezus' uitspraak: Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. In de week daarna zijn zij iedere avond op pelgrimage gegaan. Iedere avond een viering in een gebouw van betekenis voor deze gemeente. Op de laatste dag werden zij welkom geheten door de gemeenteleden van de Grote Kerk.
Voor de doordeweekse activiteiten in de wijk is er een woonhuis aangeschaft: een onderdak voor bestaande en nieuwe activiteiten. Er wordt gekookt, gesprekskringen gehouden, pelgrims kunnen er slapen en er wordt zelfs over nagedacht om op zondagmorgen via een beeldscherm in gezamenlijkheid de kerkdienst vanuit de Grote Kerk te kunnen bekijken.
Roest: “Onder druk van dit hele proces, ontstonden nieuwe initiatieven. Ideeën waar je anders niet opgekomen zou zijn. Mooi om te ervaren, al wens ik het niemand toe. Want het werk is op zich een vreugde om te doen, maar dit soort zaken kun je missen als kiespijn. Het frustreert je enorm in je drijfveer en in je geestdrift.”
Preses Verhoeff herkende dit, en reageerde: 'Ik hou zielsveel van de kerk. Maar als je niet uitkijkt, ga je de kerk belangrijker vinden dan het Evangelie. En we zijn kerk vanwege de inhoud, vanwege de opgestane Heer die op paasmorgen in ons midden verschijnt. En zegt: vrede zij met u!”
>Lees meer: www.pkn.nl/actueel/nieuws, bericht d.d. 2 oktober 2012 
[Terug] 

JOP-Werkvormen: Boordevol creativiteit
Kindernevendienst, jongerencatecheten, jeugdwerkers en clubleiders - niet iedereen heeft altijd voldoende creativiteit beschikbaar om voor de kidsclub of de kindernevendienst 'Iets leuks bij Noach' te bedenken… Nu is er gelukkig als steun in de rug: de JOP-databank Werkvormen...
In deze databank Werkvormen van JOP (jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk ) zijn allerlei soorten werkvormen en spelmateriaal te vinden. Het gaat om materiaal voor het werken met jeugd en jongeren in clubs, catechese of viering. De thema's zijn breed, en lopen uiteen van alcohol, geloofsopvoeding en kerst tot samenleven en wetenschap. In de databank kan worden gezocht op leeftijdscategorie, soort bijeenkomst en thema. Elk project wordt kort omschreven, met daarbij thema en tijdsduur. Ook wordt vermeld of iets een compleet programma is of een losse werkvorm, en of het gaat om een actief of een rustig spel. Via Lees meer is de volledige projectbeschrijving te lezen, die overigens ook als pdf te downloaden is. Telkens worden de doelstelling, benodigdheden en tijdsduur vermeld. Per project zijn ook werkbladen beschikbaar, zoals een werkblad met symbolen, of een werkblad voor een memoryspel.
Het is de bedoeling dat de JOP-databank flink gaat groeien. Op dit moment staan er nog vooral werkvormen van JOP in, zoals ideeën en suggesties uit JOP Coach magazine. Maar iedereen kan eigen projecten voor jeugd- en jongerenwerk in de JOP-databank plaatsen, zodat ook anderen zich er door kunnen laten inspireren.
Zowel voor het zoeken als het uploaden van werkvormen is een JOP-account nodig
>Lees meer www.pkn.nl/actueel/nieuws, bericht d.d. 4 oktober 2012 
[Terug]

Dienstenorganisatie richt zich nog meer op gemeenten
De Dienstenorganisatie zal zich in de periode 2013 – 2016 op drie beleidsthema’s concentreren: stimuleren van nieuwe vormen van kerk-zijn, ontzorgen van gemeenten en Kerk in Actie als bondgenoot. Dat is te lezen in het beleidsplan dat in de vergadering van de generale synode van 8 november behandeld zal worden.
De Dienstenorganisatie heeft als missie het ondersteunen van de kerk en haar gemeenten bij het uitvoeren van hun taken en activiteiten. In een tijd waarin geloven en kerk-zijn in Nederland niet meer vanzelfsprekend zijn, is dat een uitdagende opdracht. Met minder middelen en menskracht zal die ondersteuning gegeven moeten worden die voor kerk en gemeenten de meeste meerwaarde heeft. De in het beleidsplan voorgelegde accenten zijn in lijn met de in 2011 vastgestelde visienota ‘De hartslag van het Leven’. Dit visiedocument is koersbepalend voor het leven en werken van de Protestantse Kerk in Nederland en is daarmee ook voor de Dienstenorganisatie een belangrijke leidraad.

Speerpunten:
  • vorming van 100 pioniersplekken: kleine of grote initiatieven voor nieuwe vormen van christelijke gemeenschap.
  • initiatieven die gemeenten de zorg voor hun kerkgebouw uit handen nemen;
  • pool van predikanten (vooral ook beginnende) die vanuit landelijke dienst inzetbaar zijn in gemeenten die zich bijv. geen eigen predikant kunnen permitteren;
  • gemeenten worden geholpen ondersteunende processen uit te besteden, bijv. rond fondsenwerving (Kerkbalans) en predikantstraktementen;
  • Kerk in Actie als bondgenoot: Kerk in Actie is het werk voor zending en (wereld)diaconaat van en namens de gemeenten van de Protestantse Kerk.
De activiteiten van de Dienstenorganisatie zullen worden uitgevoerd op basis van een sluitende begroting. Opgebouwde financiële reserves zullen verantwoord ingezet worden om de uitvoering van het geformuleerde beleid mogelijk te maken. De basisformatie van de Dienstenorganisatie zal in 2016 zijn verminderd met 50 fte. Deze vermindering zal zoveel als mogelijk plaatsvinden door natuurlijk verloop. De organisatiestructuur blijft in de beleidsperiode ongewijzigd.
>Lees meer: www.pkn.nl/actueel/nieuws, bericht d.d. 6 oktober 2012 
[Terug]

Commentaar bij de tijd van Arjan Plaisier: Kiezen voor eenheid op het Malieveld
Er gaan nogal wat stemmen op die zeggen: de oecumene is dood. De klokken worden teruggedraaid en kerken richten zich uitsluitend op zichzelf.
Ik denk daar anders over. Ik geloof dat er tekenen zijn voor hernieuwde oecumene en dat er bewegingen gaande zijn, die iets goeds beloven. Een beweging als Wij kiezen voor eenheid vind ik zo’n teken. Het heeft een ‘evangelische’ en ‘pinkster’- achtergrond en heeft van daaruit de hand gereikt naar de meer gevestigde kerken.
Afgelopen zaterdag waren er zo’n 3000 mensen op het Malieveld, die storm en regen hadden getrotseerd om samen te komen in een enorme tent, voor een dag van ontmoeting van christenen. Een dag waarop vertegenwoordigers van Pinksterkerken, de Protestantse Kerk, andere protestantse kerken, de Rooms Katholieke Kerk, de oud Katholieke Kerk en migrantenkerken elkaar hebben getroffen.
Het was een dag van schuldbelijdenis, erkenning van elkaars rijkdom en het voornemen om met elkaar verder te gaan. De dag kende ontroerende momenten, waaronder een voetwassing door de oudere generatie van de jongere als teken van dienstbaarheid. Een heel bemoedigend teken van hernieuwde oecumene. Ik ben dan ook dankbaar voor de energie en het geloof dat de stuurgroep Wij kiezen voor eenheid aan de dag heeft gelegd en dat ze een tent op het Malieveld hebben opgezet die onderdak bood aan gelovigen uit zoveel verschillende kerken en tradities.
Deze dag hangt niet in de lucht. Ik zie dat op het grondvlak christenen elkaar in toenemende mate leren kennen en waarderen, met elkaar in gesprek gaan, geloof met elkaar delen, en ook samenwerken om naar de samenleving toe iets te ondernemen (denk voor dat laatste aan het werk van de stichting Present).
Een andere beweging als Nationale Synode is door diezelfde drive voor eenheid gegrepen. Deze is er een voor het protestantse erf, maar daar is ook nog voldoende te doen.
De beweging Wij kiezen voor eenheid zal instromen in het Nederlands Christelijk Forum (NCF) dat in 2013 van start zal gaan. Dat is een open plaats waar vertegenwoordigers van alle tradities van de christenheid welkom zijn. Het is een plaats om geloof te delen en om samen te luisteren naar wat de Geest ons te zeggen heeft in deze tijd, ook richting de samenleving. Wij kiezen voor eenheid houdt op te bestaan en stroomt in dit NCF in. Naar het zich laat aanzien zal ook de Nationale Synode daar instromen. Als Protestantse Kerk in Nederland willen we dit Nederlands Christelijk Forum van harte ondersteunen en er een actieve bijdrage aan bieden. Met zoveel woorden is dat in de visienota 'De hartslag van het leven' uitgesproken.
De dag op het Malieveld is middels een open brief ondersteund door de Raad van Kerken. Deze Raad verbindt zich ook aan het Nederlands Christelijk Forum. Mooi hoe de meer institutionele oecumene van de Raad de hand reikt aan de beweging(en). Samen staan zij sterk.
Is de oecumene dood? Inderdaad, er zijn teleurstellende momenten, bijvoorbeeld wanneer gezamenlijke vieringen van een protestantse gemeente en een rooms- katholieke parochie worden teruggedraaid. En toch: als er soms een raam dicht gaat, kan het gebeuren dat er elders een deur opengaat. Er gaan deuren open, en laten we met geloof, hoop en liefde door deze deuren gaan.
In Christus horen we bij elkaar. Zijn lichaam is niet gedeeld. Ik geloof dat we deze les in onze 21ste eeuw nog grondiger gaan leren verstaan dan in de voorgaande eeuwen. Op die weg zullen we over kerkmuren heen gaan kijken en komt er een dag waarop ze net zo goed opgeruimd kunnen worden. Naar die dag zie ik met verlangen uit.
8 oktober 2012 - dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland
>Lees meer columns op www.pkn.nl/actueel/Commentaar-bij-de-tijd 
[Terug]

15 jaar SKIN
De landelijke vereniging van internationale en migrantenkerken Samen Kerk in Nederland (SKIN) bestaat vijftien jaar. 'Wij zijn dankbaar voor alle zegeningen in de voorbije jaren, en gaan met vertrouwen verder', laat de voorzitter, ds. Rhoïnde Mijnals-Doth, weten.
In 1992 ontstond een platform van niet-inheemse kerken door de initiatieven van Molukse, Indonesische en Surinaamse kerken. Dit groeide in de loop der jaren uit tot Samen Kerk In Nederland (SKIN). Skin, opgericht in 1997, is een onafhankelijke landelijke vereniging van christelijke migrantenkerken en –geloofsgemeenschappen in Nederland..
In SKIN hebben internationale kerken en migrantenkerken hebben een landelijk gezicht en een aanspreekpunt gekregen. SKIN functioneert als gesprekspartner voor onder meer de autochtone kerken, maatschappelijke organisaties en de overheid.
Anmar Hayali (coördinator SKIN): 'Wij zien de ongekende diversiteit aan christelijke tradities, bevolkingsgroepen, talen en culturen in Nederland niet als bedreiging, maar als winst. Onze identiteit als volgelingen van Jezus Christus is immers in Christus.(...) Samen met alle christenen in ons land zijn we Kerk in Nederland. Samen willen we volwaardig participeren bij de vervulling van onze gezamenlijke missionaire roeping en samen bouwen aan onze veelkleurige Nederlandse samenleving.'
>Lees meer: www.pkn.nl/actueel/nieuws, bericht d.d. 9 oktober 2012 
[Terug]

Moderamen aan Rosenthal: zorg om Syrië
Het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk heeft in een brief aan minister Rosenthal zijn bezorgdheid over de situatie in Syrië uitgesproken. Het moderamen schrijft aan Rosenthal te hopen en verwachten dat hij 'samen met de gehele Nederlandse regering er alles aan zal doen om deze bezorgdheid gestalte te geven in concrete stappen van beleid.'
Het moderamen wees daarbij naar een verklaring van de assemblee van de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa (GEKE) die onlangs in Florence bijeen was. Deze sluit aan bij een ´noodkreet´ van de Gemeenschap van Protestantse Kerken in het Midden-Oosten, die zich grote zorgen maakt over de toekomst.
Verklaring Europese kerken : 'Als GEKE (Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa) zien we dat christenen in het Midden-Oosten verlangen en streven naar vrijheid van hun medeburgers van verschillende geloofstradities. Maar nu maken ze zich ook zorgen over de constitutionele, juridische en politieke ontwikkelingen in hun land, die hun participatie in de samenleving en hun religieuze vrijheid lijken te bedreigen. Christenen in Syrië zijn vooral zeer bezorgd over de bedreiging van de fundamentele mensenrechten en veiligheid in de huidige burgeroorlog. Daarnaast vrezen zij een verlies van religieuze en culturele pluraliteit in Syrië en het verlies van het beginsel van de participatie van alle groepen in de samenleving.'
>Lees meer: www.pkn.nl/actueel/nieuws, bericht d.d. 12 oktober 2012
[Terug]

Noodhulp Syrië
Door de burgeroorlog in Syrië zijn naar schatting 1,2 miljoen mensen op de vlucht in eigen land en hebben 2,5 miljoen mensen humanitaire hulp nodig. Kerk in Actie biedt noodhulp via de Grieks Orthodoxe Kerk in Antiochië en het Midden-Oosten. Er wordt vooral voedselhulp geboden aan mensen die schuilen in publieke gebouwen. meestal in kelders van bijvoorbeeld scholen. Volgens het Syrische Ministerie van Onderwijs zijn er in 330 scholen in het land vluchtelingen onderbracht. Bij de hulp in deze scholen gaat het om het uitdelen van voedsel aan mensen die er het slechtst aan toe zijn
In en rond Damascus zijn al 12.000 mensen bereikt. In Hasekeh zijn al 2.400 mensen bereikt die gevlucht zijn uit Hasekeh, Hom, Hama, Dayr az Zor en uit het noorden.
Om deze mensen te bereiken, werkt de Grieks Orthodoxe Kerk samen met hulpverleningsorganisaties die door mensen zelf zijn opgezet en met stadsbesturen. Om elkaar als hulpverleners niet voor de voeten te lopen, wordt de hulp gecoördineerd door de Verenigde Naties.
>Lees meer en doneer online via www.kerkinactie.nl
[Terug] 

Kerk in Actie Kerstcollecte 2012 - Zij zijn met kerst ook het liefst lekker thuis
In de kerstcollecte staat het project Dwelling Places in Uganda centraal, een organisatie die straatkinderen opvangt in de hoofdstad Kampala. Hier leven duizenden kinderen zonder thuis. Ze komen uit de regio Karamoja, maar zijn de onveiligheid, droogte en honger in dit gebied ontvlucht. Nu zwerven ze dag in dag uit door de straten, op zoek naar eten. ’s Avonds slapen ze in portieken of leegstaande huizen. In de stad zijn ze slechter af dan waar ze vandaan komen. Dwelling Places biedt aan deze kinderen een thuis: een veilige plaats om te slapen, te eten en naar school te gaan. Uiteindelijk hoopt Dwelling Places de kinderen weer een thuis te geven bij hun eigen familie, als het kan in Karamoja. De opbrengst van de collecte gaat naar Dwelling Places en andere projecten van Kinderen in de Knel, het kinderprogramma van Kerk in Actie. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer 456, t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. kerst.
>Meer informatie over Dwelling Places: www.kerkinactie.nl/kerst
[Terug]

Syb van der Ploeg bezoekt Kerk in Actie-project in Uganda
In de TV-special ‘Do They Know It’s Christmas Time’ reist de populaire zanger van De Kast, Syb van der Ploeg, voor Kerk in Actie naar Uganda. Daar gaat hij langs bij kinderen en jongeren die opgevangen worden door Dwelling Places. Samen met de jongeren maakt Syb een bijzondere versie van de bekende kersthit ‘Do They Know It’s Christmas Time’. In deze situatie wordt het overbekende kerstlied een krachtige protestsong die de Ugandese kinderen en jongeren een stem geeft.
> Uitzending IKON op zondag 16 december, 12.00 uur op Nederland 2. Na 16 december ook te bekijken via www.uitzendinggemist.nl

Dit en meer nieuws is te vinden op www.pkn.nl/actueel/nieuws. Of neem een RSS-feed op Nieuws Protestantse Kerk of volg PKNnl op twitter.com/PKNnl
[terug] 


VACATURE

Lezen voor een ander?
Heeft u een goede stem, een algemene ontwikkeling en een brede belangstelling? Leest u graag boeken en tijdschriften en houdt u van voorlezen? Woont u niet verder dan 25 kilometer vanaf Ermelo en bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan bent u bij de CBB aan het juiste adres! Ook mannen zijn van harte welkom!
Bij de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, worden boeken, kranten en tijdschriften ingelezen voor mensen met een leesbeperking. Dit zijn mensen die niet of niet meer op de gebruikelijke manier kunnen lezen door blindheid, slechtziendheid, ouderdom of een chronische ziekte zoals reuma.
De CBB produceert jaarlijks honderden gesproken boeken voor de landelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden, zoals thrillers, romans en detectives. Daarnaast zorgt de CBB er voor dat vele tijdschriften, waaronder veel christelijke, omgezet worden in een gesproken vorm. Voor het inlezen van de lectuur beschikt de CBB in Ermelo over drie professionele opnamestudio’s. Het inlezen gebeurt dankzij de inzet van honderden vrijwilligers.
Wij bieden een prettige werksfeer, opleiding, begeleiding, een reiskostenvergoeding en het boek dat u heeft ingelezen mag u houden.
>Meer informatie over dit vrijwilligerswerk: www.cbb.nl/vrijwilligers; vormgeving@cbb.nl ; (0341) 565 473
[Terug]


PUBLICATIES

Doornse Levenskunst weerlegt malle spotjes Humanistisch Verbond
‘Ik geloof in het leven vóór de dood’, laat het Humanistisch Verbond bekende Nederlanders als Alexander Pechtold verkondigen. De suggestie is duidelijk. Christenen zouden het gewone leven van alledag verwaarlozen vanwege hun geloof in een hiernamaals.
Hoe onzinnig deze bewering is, wordt aangetoond in de bundel 'Doornse Levenskunst', die onlangs verscheen. Zestien predikanten, verbonden aan Op Goed Gerucht, laten daarin zien hoe rijk de christelijke traditie is aan inzicht en inspiratie voor een mooi, goed en waarachtig leven hier en nu.
>'Doornse levenskunst: mooi, goed en waarachtig leven', onder redactie van Aarnoud van der Deijl, Alida Groeneveld en Stefan de Jong. Utrecht; Kok, 2012. Prijs:€ 14,50. 
[Terug]


AGENDA

2012-11-03 - Symposium Spiritualiteit voor blinden en slechtzienden
De Open Oecumenische Gemeenschap van de Nederlandsche Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS) organiseert een symposium met als thema 'Liefde en ontmoeting, spiritualiteit zonder beperking'. Voor sommige mensen hangt spiritualiteit nauw samen met geloof, kerk en samenleving, voor anderen staat het daar los van en is het veel meer een levenshouding die raakt aan het diepste zijn van ieder mens.
Henk Burggraaf (docent godsdienstpsychologie) zal spreken over “In zijn beeld en naar zijn gelijkenis”, en Caro Verbeek (kunsthistorica) over 'Bijbelse geuren: aangesproken worden via de neus'.
In de middag zijn er zeven workshops, in twee workshoprondes. Zo geeft bijv. Kees Posthumus (professioneel verhalenverteller) een workshop 'Een sterk verhaal', en geeft Bert Glorie (kaderlid van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob) een workshop over 'Pelgrimeren'.
>Tijd: 11:00 - 16:00 uur. Plaats: Domstad College Utrecht. Kosten: € 15,-; Aanmelden: jwgvandam@hetnet.nl; (0341) 252394. Meer informatie: www.nvbs.nl
[Terug] 

2012-11-03 - Kerk2012: Congres social media voor plaatselijke kerken
Hoe bereik ik jongeren van wie ik het adres niet ken? Hoe kan ik mijn internationale gemeente toch pastoraal een beetje bijbenen? Welke strategie kan ik het beste gebruiken voor mijn organisatie, om optimaal gebruik te maken van de missionaire mogelijkheden van social media?
Op zaterdag 3 november is er een landelijke dag voor kerken over het gebruik van social media.
Het congres wordt georganiseerd door de Pniëlkerk en de Triumfatorkerk (Utrecht) samen met
Missionair Werk (Protestantse Kerk). Er worden twee workshoprondes gehouden, waarbij is te kiezen 'Online bidden' (Theo Zijderveld).
De dag is bedoeld voor christenen in Nederland die met hun kerk, ministry, parochie of groep verder willen komen in de omgang met social media.
>Tijd: 9.30 - 17.00. Plaats: Pniëlkerk en Landelijk Dienstencentrum Utrecht. Kosten: € 30,-. NB: De kaarten zijn uitverkocht maar er kunnen altijd mensen afzeggen. Informatie: www.kerk2012.nl/ 
[Terug]

2012-11-12 t/m 14 - JOP op INNOV8
INNOV8 is een EA-netwerk voor professionals in het christelijke jeugdwerk. Een jeugdwerker die in dienst is van een kerk of missionair werker in een wijk hebben vaak geen directe collega's met wie ze hun ervaringen en vragen kunnen delen. Juist voor hen een netwerk van professionals van belang: INNOV8. Naast de regelmatige ontmoetingsbijeenkomsten wordt om het jaar een conferentie georganiseerd, dit jaat met als titel: 'Spiegel!'. Wie ben je zelf als jeugdwerker? Aan wie spiegel jij je? Welk godsbeeld heb je, welke theoloog inspireert je? En wat zien kinderen en jongeren als ze naar jou kijken?
Ook JOP (Jeugdwerk Protestantse Kerk) is aanwezig, en organiseert o.a. de workshop 'Rol van Ouders in het lokale jeugdwerk' (voor lokale werkers; door Miriam Bierhaus) en 'Social media, meerwaarde voor jeugdwerk' (voor werkers bij jeugdwerkorganisaties; door Lennart Aangeenbrug)
NB: Kerkelijk werkers en predikantenkunnen op basis van de conferentie 0,75 studiepunt behalen voor Permanente Educatie.
>Aanmelden en informatie: www.innov8.nu/

Deze en meer activiteiten zijn te vinden in www.pkn.nl/agenda


Bekijk voorgaande uitgaven